#

นโยบายคุณภาพชีวิตในโรงพยาบาลบ้านตาก

เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลบ้านตากสามารถปฏิบัติงาน และให้การดูแลผู้รับบริการอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลบ้านตาก ดังนี้