#

นโยบายหลักในการทำงานของโรงพยาบาลบ้านตาก

เพื่อให้การพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากเป็นไปด้วยดี โดยยึดถือแนวปฏิบัติดังนี้ “โรงพยาบาลบ้านตาก สะอาดและสวย ดีพร้อมด้วยการบริการ พนักงานสามัคคี เป็นโรงพยาบาลที่ดีของชุมชน” หรือหลัก 4 C คือ “CLEAN , CARE , COOPERATION , COMMUNITY” ซึ่งมีความหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติ ดังนี้