#

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงาน บัตรรายงานโรค ให้ผู้มีสิทธิข้างต้นเข้ารับการคัดเลือกที่โรงพยาบาลบ้านตาก มนวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. ณห้องสุนทร - ทัศนีย์ เทียงทอง โรงพยาบาลบ้านตาก