#

ประกาศ โรงพยาบาลบ้านตาก

ประกาศ โรงพยาบาลบ้านตาก เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานเวชระเบียน ( ห้องบัตร ) อัตราเงินเดือน 7,110 บาท