#

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ( ดีเซล ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์