#

การรับสมัครงาน

เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางรังสีเทคนิค ทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้อนุญาติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก