#
#

จัดตั้ง *กองทุนน้ำดื่ม*

วันที่ 21 เมษายน 2564 ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตาก และสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาอำเภอบ้านตาก ได้เป็นสะพานบุญมอบเงินจำนวน 10,200 บาท ที่ได้รับบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้ง *กองทุนน้ำดื่ม* โดยทางโรงพยาบาลบ้านตากได้จัดบริการน้ำดื่มชนิดแก้ว เพื่อให้ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ ได้แยกหยิบดื่มให้เป็นสัดส่วน เพื่อ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการสัมผัสเชื้อโรคในช่วงเฝ้าระวังไวรัสโคโรน่า (covid 19) โดยมีแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผอ.รพ.บ้านตาก : ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาอำเภอบ้านตาก และคณะเป็นผู้รับมอบ ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง #ตานน้ำเป็นเศรษฐี