#
#

รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน(OAP AWARD) ประจำปี 2566

วัน พุธ ที่ 26 เมษายน 2566 โรงพยาบาลบ้านตาก รับรางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน(OAP AWARD) ประจำปี 2566 ระดับ "ดีมาก" ประเภทเครื่องกำเนิดรังสีประเภทที่ 2 ด้านการแพทย์ จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดเป็นครั้งแรก เพื่อมอบให้แก่สถานประกอบการที่เป็นเลิศด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีและผ่านหลักเกณฑ์การประเมินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณารางวัลเชิงคุณภาพมาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ประกอบด้วยรางวัลดีเลิศ 13 หน่วยงาน ดีเด่น 18 หน่วยงาน และดีมาก 77 หน่วยงาน ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะยกย่องเป็นองค์กรคุณภาพด้านความปลอดภัย (Safety) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางรังสี (Security) และด้านการบริหารความปลอดภัยทางรังสี (Safety Management) ประกอบกับแผนฉุกเฉินทางรังสีและข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ