#
#

โรงพยาบาลบ้านตากเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service)

ท่านสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือการจดทะเบียนคนพิการเพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิประโยชน์แก่คนพิการจังหวัดตาก และพิธีมอบบัตรประจำตัวคนพิการ ให้แก่ผู้พิการรายใหม่ จำนวน 6 ราย โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และโรงพยาบาลบ้านตาก ดำเนินการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนคนพิการในศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในรูปแบบออนไลน์ Web application TAKD ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก