#
#

พิธีเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 (Moderna) ให้กับประชาชน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก พร้อมแพทย์หญิงธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 1) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 (Moderna) ให้กับประชาชน กลุ่มเปราะบางแสะกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานกล่าวเปิด ฯ ทั้งนี้วัคซีนดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้จัดให้กับประชาชกลุ่มเปราะบางและกลุ่มอื่นๆในพื้นที่อำเภอบ้านตาก โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อลดความเจ็บปัวยรุนแรง และการเสียชีวิตกรณีติดเชื้อโควิด 19 ณ ห้องประชุมช่อม่วง โรงพยาบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก แทงบอลออนไลน์