นโยบายคุณภาพชีวิต


นโยบายคุณภาพชีวิตในโรงพยาบาลบ้านตาก


            เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลบ้านตากสามารถปฏิบัติงาน และให้การดูแลผู้รับบริการอย่างมี ประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลบ้านตาก ดังนี้

      ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงพยาบาล มีสุขภาวะทางกาย อารมณ์ และสังคมที่ดี
      สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
      มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
      เน้นการทำงานเป็นทีม เจ้าหน้าที่มีความรัก ความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
      เสริมสร้างขวัญและกำลังในให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
      พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่าต่อองค์กร
      มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง