นโยบายหลัก


นโยบายหลักในการทำงานของโรงพยาบาลบ้านตาก


            เพื่อให้การพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากเป็นไปด้วยดี โดยยึดถือแนวปฏิบัติดังนี้ “โรงพยาบาลบ้านตาก สะอาดและสวย ดีพร้อมด้วยการบริการ พนักงานสามัคคี เป็นโรงพยาบาลที่ดีของชุมชน” หรือหลัก 4 C คือ “CLEAN , CARE , COOPERATION , COMMUNITY” ซึ่งมีความหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติ ดังนี้

เน้นการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ โดยใช้หลักกิจกรรม 5 ส. อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกิจกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

เน้นการบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและครบวงจรทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การรักษาและการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งพัฒนาการบริการการแพทย์แผนไทยและสร้างพฤติกรรมการบริการที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ

เน้นการทำงานเป็นทีม เจ้าหน้าที่มีความรัก ความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน รวมทั้งมีการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และบริหารงานบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม

เน้นการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมด้านต่างๆของชุมชน โดยเฉพาะด้านที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน