ค่านิยมหลัก สมรรถนะหลักขององค์กร จุดเน้น/เข็มมุ่ง


ค่านิยมหลัก(Core Values)

( BANTAK HOSPITAL )
B = Best Quality ยึดมั่นในคุณภาพบริการที่ดีที่สุด
A = Altruism มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
N = Networking สร้างเครือข่ายในการทำงาน
T = Team work ทำงานเป็นทีม ความรัก สามัคคี
A = Agility มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีชีวิตชีวา
K = Knowledge มีความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
Hospital = Hospitality ดูแลเต็มที่ ยินดีต้อนรับ

สมรรถนะหลักขององค์กร(Core Competencies)

1.การดูแลกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2.การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง
3.การบริการแพทย์แผนไทย
4.การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน EMS

จุดเน้น/เข็มมุ่ง(Key Focus Area)

1.ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สำหรับผู้รับบริการและบุคลากรตามหลัก 2 P safety
2.พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างมีคุณภาพ
3.การดูแลผู้สูงอายุ
4.การบริหารจัดการการเงินการคลัง