พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา


พันธกิจ

“เราให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานและองค์รวมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน”
1. เป็นโรงพยาบาลด้านการรักษา พยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูแบบองค์รวม
2. มีการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ส่งเสริมนวัตกรรม
3. เสริมสร้างพลังให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง

วิสัยทัศน์

" เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นเลิศ ด้านบริการแบบผสมผสาน
มุ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน "

ปรัชญา

"โรงพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน เพื่อสุขภาพดี"