ประวัติโรงพยาบาล


ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลบ้านตาก


ชื่อของหน่วยงาน (Agency name) : โรงพยาบาลบ้านตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก กระทรวงสาธารณสุขสารจากประธานกรรมการบริหาร (Budget Massage)

การก่อตั้งและการขยายโรงพยาบาลบ้านตาก


      ก่อน พ.ศ. 2510      เป็นสถานีอนามัยชั้น 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.ตากตก

      พ.ศ. 2510    เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 ย้ายมาอยู่หมู่ที่ 6 ต.ตากตก

      พ.ศ. 2516    เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย

      พ.ศ. 2519    ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ

      พ.ศ. 2527    ปรับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง

      พ.ศ. 2534    ได้รับเงินบริจาคจากสโมสรไลออนส์เมืองตากสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 20 เตียง 2 ห้องพิเศษ

      พ.ศ. 2539    ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง

      พ.ศ. 2542    ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2543

      พ.ศ. 2543    ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุอีก 1 หลัง เปิดบริการผู้ป่วยใน 60 เตียง

      พ.ศ. 2544    เปิดอาคารผู้ป่วยนอก และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง


ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรคและฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งบริการการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชน

ชาวอำเภอบ้านตาก อำเภอใกล้เคียงและประชาชนที่สัญจรไปมาบนเส้นทางหลวงเอเชียหมายเลข 1 สายกรุงเทพฯ -ตาก – เชียงใหม่


ประเภทบริการของโรงพยาบาล

บริการตรวจรักษาทั่วไป การตรวจรักษาในสถานบริการและนอกสถานบริการรวมทั้งการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวมทั้งบริการตรวจสุขภาพประจำปี

บริการส่งเสริมและป้องกันโรค เช่นวัคซีน ANC การเยี่ยมบ้าน งานอนามัยโรงเรียน การให้สุขศึกษาชุมชน การตรวจตลาด ตรวจร้านอาหาร การเฝ้าระวังโรคต่างๆ

บริการฟื้นฟูสภาพ เป็นการให้การฟื้นฟูสภาพในชุมชนได้แก่ ให้บริการดูแลสุขภาพที่บ้าน

บริการทันตกรรม ทั้งบริการในและนอกสถานบริการ

บริการแพทย์แผนไทย ที่เป็นการให้บริการโดยงานบริการการแพทย์แผนไทย จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร

บริการทั่วไป ได้แก่ บริการอื่นๆ เช่น ตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ หรือขอสำเนาเวชระเบียน


พื้นที่รับผิดชอบ

มี 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 49,038 คน แยกเป็นบัตรทองมีท. 18,071 คน บัตรทองไม่มีมีท. 18,019 คน

ประกันสังคม 7,062 คน ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ท้องถิ่น 3,322 คน และอื่นๆ 2,500 คน