กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน


กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน


 • งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • งานผู้ป่วยนอก
 • งานผู้ป่วยใน(ชาย)
 • งานผู้ป่วยใน(หญิง)
 • งานห้องคลอด
 • งานหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก
 • งานตรวจสุขภาพ
 • งานห้องผ่าตัด
 • งานวิสัญญี
 • งานบริการอาหาร
 • งานการพยาบาลพิเศษ
 • งานการพยาบาลผู้สูงอายุ
 • งานบริการสุขภาพจิต
 • งานทันตกรรม
 • องค์กรแพทย์
 • งานธุรการ
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานยานพาหนะ
 • งานรักษาความปลอดภัย
 • งานบริหารทั่วไป
 • งานซ่อมบำรุง
 • งานเวชระเบียนและสถิติ
 • งานประกันสุขภาพ
 • งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
 • งานวิชาการ
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานเภสัชกรรม
 • งานชันสูตร
 • งานโรงผลิต
 • งานรังสีวิทยา
 • งานเวชกรรมฟื้นฟู
 • งานการแพทย์แผนไทย
 • งานควบคุมป้องกันโรค
 • งานเวชปฏิบัติครอบครัว
 • งานบริการสุขภาพชุมชน
 • งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
 • งานระบบบำบัดน้ำเสีย
 • งานประปาและขยะ
 • ENV
 • HRM
 • IC
 • IM
 • MED
 • NUR
 • RM
 • PCT
 • PTC ยา
 • 5ส.
 • ชมรมจริยธรรม
 • ชมรมสร้างสุขภาพ
 • Home Health Care