ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด วันอนามัยโลก

วันอนามัยโลกปีนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ได้ขอให้โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ได้ดำเนินการ จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคเบาหวาน รณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน และโรคติดต่อเรื้อรังต่างๆ ในชุมชน โดยการบูรณาการร่วมกันในการป้องกันโรคไม่ติดต