ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด เรื่อง ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาางเหมาประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )