ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือดจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือดจ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๑.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อันดับ ๑. นายณัฐสรณ์ ไชยวุฒิ สำรองอันดับ ๑. นายสิทธิพล ปราจันทร์ ๒.ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด อันดับ ๑. นางสาววริษา ยมเกิด สำรองอันดับ ๑. นางสาวสุภา