ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

1. การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 2. การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ 3. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 4. ปัญหาอุปสรรค 5. ข้อเสนอแนะ