ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาก 
วันที่ 5 กรกฎาคม 25561 คกก.ชมรมผู้สูงอายุ ตาม คณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.กลุ่มวัย ผู้สูงอาย )ได้มีการประชุมณ อาคารชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลบ้านตาก ผลการประชุมได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการประจำปี 24561 ดังนี้ นายทองใบ เที่ยงคืน ประธาน นายสุเทพ บุญยัง รองประธาน นายสีไร ต๊ะมูล รองประธาน นายสุรศักดิ์ สุขสบาย รองประธาน นายสิทธิชัย คงปาน เลขานุการ นางอมรา มหาวรรณ ผช.เลขานุการ กรรมการทุกท่านล้วนมีศักยภาพทั้งสิ้นและพร้อมที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอต่อไป