ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประเมินและรับรองรพ.สต.ติดดาว 
นที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ รพ.สต.บ้านยางโองนอก อำเภอบ้านตาก จ.ตาก ทีมประเมินรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวระดับจังหวัด นำโดย นางสมร เพชรอำพรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก(ด้านบริการวิชาการ) ได้เยี่ยมประเมินรับรอง มีพญ.ธัญญารัตนื สิทธิวงศ์ ประธานคป.สอ.บ้านตากได้ให้การต้อนรับ ขอขอบคุณทีมประเมินเป็นอย่างสูงที่ได้มาเยี่ยมเสริมพลังและพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สลิด ให้ได้มาตรฐาน 5 ดาว 5 ดี ซึ่งประกอบด้วยบริการดี ประสานดีบุคลากรดี บริการดี และประชาชนสุขภาพดีซึ่งทั้ง 5 ด้านนี้เป็นสิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป