ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม คุ้มครองผู้บริโภค 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 งานสุขาภิบาล รพ.บ้านตาก ได้เก็บตัวอย่างอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลบ้านตาก เพื่อเฝ้าระวังอาหารปลอดภัย ด้วยความห่วงใยในผู้บริโภค ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพ่อค้า - แม่ค้า ทุกท่าน