ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์"หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก" 
วันที่ 10-11 เพฤษภาคม 2561 สสจ.ตาก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์"หลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก"(พระอาสาสมัครส่งเสริมประจำวัด -อสว.) ให้แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสวฆ์ จังหวัดตาก จำนวน 42 รูป เจ้าหน้าที่รพ.สต.ในเขตปกครองคณะสวฆ์ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ และจนท.จากสสจ.ตาก จำนวน104 คน ณ วัดพระบรมธาตุ อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยมี พระเทพสิทธาคม หรือ “หลวงปู่สาย กิตติปาโล” เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นพ.สสจ.ตากเป็นประธานฝ่ายฆราวาสโดยมุ่งหวังที่จะที่สนับสนุน ส่งเสริมให้มีีการจัดกิจกรรมสุขภาและปรับเปี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนาทักษะ กาย ใจในพระสงงฆ์