ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม คนบ้านตากไม่ทิ้งกัน 
คนบ้านตากไม่ทิ้งกัน ตามที่อำเภอบ้านตาก โดยการบูรณาการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล : การดูแลช่วยเหลือผู้ยากไร้ “คนบ้านตาก ไม่ทิ้งกัน” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอบ้านตาก (พชอ./DHB) และในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ทีมงานอำเภอบ้านตากทุกภาคส่วนได้ลงพื้นที่ใส่ใจดูแลทุกข์ของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม " (เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง)"