ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบทีมีการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม 
ศูนย์อนามัยที่2 พิษณุโลก ได้มาติดตาม เยี่ยมชมรมผู้สูงอายุต้นแบบทีมีการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านตากเมื่อวันที่ 26 เม.ย 61 ในครั้งนี้ได้เห็นการบุรณาการของทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมทำให้ งานขอบชมรมผู้สูงอายุอำเภอบ้านตาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้เป็นอย่างดี