ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานและความดัน 
เมื่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับต้นๆของอำเภอบ้านตาก จึงนับว่าเป็นเรื่องที่เราชาวรพ.บ้านตากจะต้องใส่ใจในกลุ่มปกติ,กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง ในวันที่20 เมษายน 2561 ทีมดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ จึงได้จัดกิจกรรมในกลุ่มผู้ป่วย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลตนเอง ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน อันอาจส่งผลกระทบต่อชีวิต ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี