ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม เทศกาลสงกรานต์ 
ปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ ได้มีกิจกรรม สรงนำ้พระเจ้าตากสินมหาราช แลได้แสดงมุทิตาจิต ต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ด้วยการรดนำ้ขอพร ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานตื 2561 นับว่าเป็นสิ่งที่ดี เป็นมงคล ต่อการเข้าสู่ปีใหม่ไทย