ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 (เหนือ)ประจำปี 2559 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 CUP บ้านตากขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นไว้ให้เป็นมรดกสืบทอดมายังชนรุ่นหลัง ในงาน ประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 (เหนือ)ประจำปี 2559 ณ วัดพระบรมธาตุ เพื่อเป็นการสักการบูชาองค์พระบรมธาตุซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราเคารพนับถือ