ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กู้ชีพทารกแรกเกิด 
งานห้องคลอดได้มีการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในเรื่องการกู้ชีพทารกแรกเกิด เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุนทร- ทัศนีย์ เทียนทอง เพื่อเป็นการลดการสูญเสียได้ ขอขอบคุณแม่ข่าย คือ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่สนับสนุนวิทยากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้