ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม โครงการพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัิติซ้ำ 
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ อาคารสโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก งานควบคุมการติดเชื้อจัดอบรม โครงการพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพร้อมรับโรคอุบัติใหม่ อุบัิติซ้ำนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ ชุมชนได้ให้การตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง คาดว่าจะรับมือโรคอุบัติใหม่ อุบัิติซ้ำ ได้เป็นอย่างดี