ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม อบรมอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต 
งานบริการสุขภาพจิต ร่วมกับสสอ.บ้านตาก ร่วมกัยนจัดกิจกรรม อบรมอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ณ อบต. แม่สลิด โดยรับงบประมาณสนับสนุน จากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วน