ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม นิเทศงานรอบที่ 1 รพ.สต. 
รพ.บ้านตากร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตากได้นิเทศงานรอบ ที่ 1 ในรพ.สต. จำนวน 15 แห่ง เริ่ม วันที่ 12 มีนาคม 2561 - 16 มีนาคม 2561เพื่อเร่งรัดและติดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากทีมงานสุขภาพทุกแห่งเพื่อพัฒนางานและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของอำเภอบ้านตากได้บรรลุตามเป้าหมาย