ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม HA National Forum 
รพ.บ้านตากได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จาก สถาบันพัฒนารับรองคุณภาพ สถานพยาบาลโดยนับระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลาในการรับรองคุณภาพ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมคุณภาพรพ.บ้านตาก เข้าวันที่ 13 – 16มีนาคมร่วมประชุมวิชาการประจำปี 19 HA National Forum 2561 ณ ศูนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดหลัก “คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม และในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ก็เป็นอีกวันที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับประทานโล่จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ