ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม เปิดชมรมพยาบาล 
เปิดชมรมพยาบาล ณ รพ.แม่สอด และมีการมอบรางวัลให้แก่ Nurse Idol ให้แก่พยาบทั้งรพ.สต.และรพ. จำนวน 18 คน ขอชื่นชมพยาบาลต้นแบบทุกท่านที่ทุ่มเทและเสียสละกำลังกายมีกำลังใจในการดูแลผู้ป่วยและผู้มารับบริการ