ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม งานอาชีวอนามัยใส่ใจคนทำงาน 
งานสุขาภิบาล ฯ คัดกรองและประเมินความเสี่ยงกลุ่มอาชีพของบ้านตาก ประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน ตรวจวัดแสงสว่าง และเสียง กลุ่มเย็บหมวกใบลาน ใบตาล และกลุ่มเย็บผ้า และลุยต่อด้วย การเก็บน้ำในร้านอาหารตรวจ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความปลอดภัยจากการทำงาน ในหมู่ที่ ,2 ตำบลตากออกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559