ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประเมิน DHSA และ Re-Accredit IV 
การประเมินระบบสุขภาพอำเภอบ้านตาก(DHSA และReaccredit IV จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 ก็ผ่านไปด้วยความร่วมมืออย่างดีเยี่ยม ต้องขอขอบคุณนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านตาก และเครือข่ายร่วมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ทุ่มเท จนมองเห็นถึงพลังแห่งการขับเคลื่อนที่มุ่งเน้นให้ผู้มารับบริการและผู้ป่วย ประชาชน มีสุขภาพที่ดี ขอขอบคุณคนบ้านตากหัวใจเดียวกันทุกท่าน มาณ โอกาสนี้