ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม อบรมวิกฤตสุขภาพจิต 
งานบริการสุขภาพจิต กลุ่มการพยาบาล ได้จัดการอบรม วิกฤตสุขภาพจิตในอำเภอบ้านตาก วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 เพื่อให้การจัดการในเรื่องนี้ เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีมาตรฐาน ได้รับร่วมมือจากทีมงานสสอ.บ้านตากเป็นอย่างดี