ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ซักซ้อมระบบงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ 
รพ.บ้านตากเได้มีการซักซ้อมระบบงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำกิจกรรมมีการซ้อมแผนบนโต๊ะและซ้อมปฏิบัติจริง ในวันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2560 โดยความร่วมมือของทุกทีมงาน ทั้งนี้หากเกิดกรณีมีการแพร่ระบาดของโรค ทีมงานของเราจะมีความพร้อมในการรับมือได้อย่างเป็นระบบ