ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประเมินมาตรฐานWHO GMP 
งานผลิตสมุนไพร รพ.บ้านตากได้มีการพัฒนาตนเองมาโดยตลอดในระยะเวลากว่า 10 ปี จนถึงวันนี้ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่เราได้รับการประเมินจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ซึ่งได้มาประเมินเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศและพัฒนา รพ.ของรัฐที่มีการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP ให้สามารถผลิตยาสมุนไพรใช้ในรพ.ของตนเองและสนับสนุนให้หน่วยบริการแห่งอื่นๆเป็นการสนับสนุนนโยบายการใช้ยาสมุนไพรเพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันและสามารถกระจายยาสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการแพทย์ทางเลือกได้ในที่สุด