ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปี 2560 
ลุ่มงานปฏิบัติครอบครัวได้จัดบริการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย4กลุ่มคือ 1ผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไป 2เด็กทีมีอายุ6เดือน-2ปีทุกคน 3หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์4เดือนขึ้นไป 4ผู้ป่วย7โรคเรื้อรังได้แก่โรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ ไต มะเร็ง เบาหวาน และหลอดเลือดสมอง ทั้งอำเภอบ้านตาก จำนวน 7,655 ราย ที่รอรับบริการในสถานบริการของรัฐ รพ.สต. 15 แห่ง และรพ.รพ.บ้านตาก ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 60 - 21 ก.ค. 60 สอบถามรายละเอียด ที่รพ.สต.ใกล้บ้านด้วยความห่วงใยค่ะ