ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับคณะกรรมการประกวด รพ.สต..ระดับเขต 
รพ.สต.สมอโคน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก เป็นตัวแทนรพ.สต.ในจังหวัดตากเข้าประกวดระดับเขต ในวันพุธที่15 มิถุนายน 2559 ได้รับความร่วมมือจาากหนายอำเภอบ้านตาก หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล และท้องที่ เป็นอย่างดี