ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ลงพื้นที่ ในการรับฟังเรื่องราว ดีๆจากพี่น้องตากออก 
ลงพื้นที่เป็นตำบลที่7(ตำบลสุดท้าย)ในการรับฟังเรื่องราว ดีๆจากพี่น้องตากออก เป็นข้อเสนอและความคิดเห็นที่มีประโยชน์มากๆต่อการพัฒนาแบบตอบโจทย์ตรงใจประชาชนผู้มารับบริการจริงๆ ขอขอบคุณอบต.ตากออกเป็นอย่างยิ่งที่เอื้อเฟื้อสถานที่ เวทีในการจัดกิจกรรมในวันนี้(7ต.ค.63)