ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม นำเสนอการขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร 
วันที่ 25 ก.ย. 2563 พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์ ผอ.รพ.บ้านตาก มอบหมายนายชัยณรงค์ เรืองฤทธิ์ หน.กลุ่มงานบริหารฯ น.ส.ภิรมย์ญา รัฐถาวร จนท.กลุ่มงานบริหารฯ นำเสนอการขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเข้าให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ของโรงพยาบาลบ้านตาก โดยมีท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดตาก (กคร.) ขอกราบขอบพระคุณคณะกคร.จังหวัดตาก ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้