ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุมเชิงปฎิบัติการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ 
วันพุธที่ 26/ สิงหาคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพภาครัฐ ในโอกาสนี้ นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้มอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐต้นแบบการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้แก่รพ.บ้านตาก รับมอบโดยพญ.ธัญญารัตนื สิทธิวงศ์ ขอขอบคุณอบต.ตากออกที่เอื้อเฟื้อสถานที่และขอบคุณทุกๆเครื่อข่ายที่ร่วมด้วยช่วยกันทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์