ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม สืบสาน ส่งเสริม พัฒนาสมุนไพรไทย ตามเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการสืบสาน ส่งเสริม พัฒนาสมุนไพรไทย ตามเศรษฐกิจพอเพียง โดย “บ้านตากเมืองสมุนไพรประชารัฐ” ได้อบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกืชสมุนไพร ณ ห้องประชุม รพ.สต.แม่สลิด ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ให้แก่กลุ่มผู้ปลุกสมุนไพร จำนวน 30 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก คาดว่าภายหลังจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้แล้วนั้นจะเกิดกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรและ มีวัตถุดิบที่ได้คุณภาพเกษตรอินทรีย์ ภายในท้องถิ่นขึ้นแน่นอน ต้องขอขอบคุณเครือข่ายทุกท่านที่ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมนี้