ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ออกบริการหน่วยแพทย์พอ.สว. 
ออกบริการหน่วยแพทย์พอ.สว.บ้านเด่นไม้ชุงซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล การเดินทางค่อนข้างลำบาก จัดบริการตรวจรักษาพยาบาล แพทย์แผนไทย และทางด้านทันตกรรม ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 มีผู้มารับบริการจำนวน 36 ราย