ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาลบ้านตาก “ 
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาลบ้านตาก “ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีจิตอาสา จาก โรงพยาบาลบ้านตาก สาธารณสุขอำเภอบ้านคาก หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ กำนันทั้ง 7 ตำบล สมาชิก อส.บ้านตาก ที่7 และจิตอาสาพระราชทาน ตำบลตากออก ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ถางหญ้า - เก็บเศษขยะ ตัดแต่งต้นไม้/กิ่งไม้ - กวาดและล้างถนนคอนกรีต โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ จำนวน 150 คน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณ ทต.บ้านตาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านตาก และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานตำบลตากออกทุกท่าน