ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม ประชุม District Health Board 
13 มีค.60 อำเภอบ้านตาก จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(District Health Board) ครั้งที่ 1/2560ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนี่ยม นายอำเภอบ้านตาก เป็นประธาน วางแผน การบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอโดยใช้พื้นที่เป็นฐานประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานอย่างมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ สร้างภาพฝันระบบสุขภาพอำเภอร่วมกัน เป้าหมายเพื่อ "คนบ้านตากหัวใจเดียวกัน มุ่งสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน