ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม รับการประเมินมาตรฐานงานกายภาพ 
งานกายภาพบำบัดรับการประเมินมาตรฐานงานกายภาพบำบัดจากเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560